LET OP !!! U heeft javascript uitgeschakeld staan in uw browser,
om deze site volledig te kunnen benutten dient u javascript aan te zetten.
Of maak gebruik van een andere browser, wij bevelen Google Chrome aan.

Privacy Policy

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van KunststofKozijnenGrootHandel, zoals www.kunststofkozijnengroothandel.nl en andere door KunststofKozijnenGrootHandel in het kader van dit advertentieplatform geexploiteerde websites te laten werken en om de veilige handel via KunststofKozijnenGrootHandel te bevorderen (zie meer gedetailleerd hieronder).

KunststofKozijnenGrootHandel
Hoofdstraat 41 po15
9693AE Bad Nieuweschans Nederland

Kvk 59558407 tnv
Handelsonderneming Irene / KB-D Kozijnen
Btw NL001206368B68

info@kunststofkozijnengroothandel.nl
www.kunststofkozijnengroothandel.nl
www.kkgh.nl
is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op sommige van onze webpaginas. Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser. Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. Wij gebruiken permanente cookies om meer gerichte informatie op de site te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond onze producten en diensten, evenals gerichte marketing van onze groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Tenslotte gebruiken wij permanente cookies om het vertrouwen in en de veiligheid van onze website te bevorderen. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wij maken gebruik van alle soorten cookies omdat dit ons helpt bij de analyse van het gebruik van de website en het ons in staat stelt om onze klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt dit ons in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van onze website te bevorderen. Het volgende is belangrijk om te weten over cookies:

 • We bieden bepaalde functionaliteiten aan die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies,
 • We gebruiken cookies om ons te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
 • Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren indien uw browser u daartoe in staat stelt. Dit kan echter uw gebruik van sommige van onze websites of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser en de Flash-instellingen.

We werken soms met service providers die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de websites van KunststofKozijnenGrootHandel gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om ons te helpen onze inhoud en reclame specifiek te richten op onze klanten. We staan deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieen.


Verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar KunststofKozijnenGrootHandel;
 • van kopers en bieders die contact opnemen met de adverteerder van de site verzamelen wij IP-adressen en e-mail adressen, en, voor zover opgegeven, telefoonnummers;
 • van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder actief is op KunststofKozijnenGrootHandel en, voor zover opgegeven, NAW-gegevens, telefoonnummer, advertentiegegevens en in geval van een eenmalige machtiging het gebruikte bankrekeningnummer. Indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, worden geen creditcard nummers of bankrekeningnummers door ons verzameld, maar wel de soort credit card en de gebruikte bank;
 • van bezoekers die een account hebben aangemaakt, verzamelen en verwerken wij ook computer-inlogdata, informatie over advertenties/biedingen/favorieten, naam, en, voor zover opgegeven, postcode, buitenland (indien van toepassing), telefoonnummer, belmogelijkheden en betaalmogelijkheden voor kopers;
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
 • van mensen die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;.
 • naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en adverteerders, onder meer door deze gegevens op te slaan in de Transactiegeschillen Database ("TGD") van KunststofKozijnenGrootHandel. De gegevens die KunststofKozijnenGrootHandel in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door KunststofKozijnenGrootHandel vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van KunststofKozijnenGrootHandel die door middel van een melding informatie aan KunststofKozijnenGrootHandel of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de KunststofKozijnenGrootHandel website of verkregen via de KunststofKozijnenGrootHandel website.
 • naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.


Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op https://kunststofkozijnengroothandel.nl/, onze promotieacties en prijsvragen, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • het bevorderen van veilige handel via KunststofKozijnenGrootHandel en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via KunststofKozijnenGrootHandel;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
 • het innen van vergoedingen;
 • ten aanzien van de eenmalige machtiging worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens door ons bewaard om ervoor te zorgen dat u deze gegevens maar een keer hoeft in te voeren en tevens uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcard nummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort credit card en de gebruikte bank
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
 • van eigen, gelijksoortige producten of diensten van KunststofKozijnenGrootHandel of van een van de groepsmaatschappijen van eBay , waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aanbiedingen van KunststofKozijnenGrootHandel, al dan niet in combinatie met derden, die exclusief voor KunststofKozijnenGrootHandel gebruikers gelden, en, het doen van gerichte aanbiedingen op basis van uw gebruik van de diensten van KunststofKozijnenGrootHandel of door u opgegeven voorkeuren
 • indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door ons geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van KunststofKozijnenGrootHandel of door u opgegeven voorkeuren
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.


Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan deelnemers aan ons melding van inbreukprogramma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het melding van inbreuk programma zal voordat persoonlijke gegevens worden verstrekt een overeenkomst worden gesloten onder meer inhoudende dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie en door de deelnemer voor geen enkel ander doel worden gebruikt

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen van eBay, zoals PayPal, ten behoeve van onze gezamenlijke dienstverlening (zoals registratie, transacties en klantenservice), om gezamenlijk potentieel illegale handelingen en inbreuken op onze voorwaarden op te sporen en te voorkomen en ook om met hen tot afstemming te komen ten aanzien van onze producten, diensten en communicatie. Deze groepsmaatschappijen zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om commerciele informatie over hun producten en diensten aan u te versturen indien u op enig moment gebruik heeft gemaakt van hun dienstverlening.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die diensten leveren op het gebied van de opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden.

Bij doorgifte aan de groepsmaatschappijen van eBay buiten de Europese Unie, zoals in de Verenigde Staten, geldt dat de regelgeving op het gebied van de privacy bescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter passende maatregelen treffen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

KunststofKozijnenGrootHandel is gerechtigd derden toegang te geven tot uw advertenties teneinde hen in staat te stellen uw advertentie op hun website te promoten. KunststofKozijnenGrootHandel is gerechtigd uw advertenties weer te geven op andere door KunststofKozijnenGrootHandel beheerde websites. Indien uw advertentie uw persoonsgegevens bevat, dan kunnen uw persoonsgegevens tevens onderdeel uitmaken van (het deel van) uw advertentie dat op de desbetreffende website te zien is. Indien u dit wilt voorkomen raden wij u aan geen persoonsgegevens in de advertentie zelf te zetten, doch enkel in de daarvoor bestemde velden.


Gebruik van informatie van KunststofKozijnenGrootHandel

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op KunststofKozijnenGrootHandel uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.

KunststofKozijnenGrootHandel kan berichten die via KunststofKozijnenGrootHandel sites worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.


Marketing

Uw gegevens die wij verkregen hebben in verband met de plaatsing van of bieding op advertenties op KunststofKozijnenGrootHandel en/of uw overig gebruik van KunststofKozijnenGrootHandel, kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten op of van KunststofKozijnenGrootHandel of van onze groepsmaatschappijen (eBay, PayPal, Skype) die interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u geen marketing communicaties van ons of van onze groepsmaatschappijen meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een e-mail te sturen op info@kunststofkozijnengroothandel.nl.


Toegang, Wijzigen en Verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van uw account. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met customer support op info@kkgh.nl voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op KunststofKozijnenGrootHandel, tenzij KunststofKozijnenGrootHandel op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.


Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.


Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@kunststofkozijnengroothandel.nl. Dit privacybeleid is aangepast op 01-04-2013.

Keurmerken:

© 2006 - 2024 Webdesign @kkghnl
Op al onze producten, diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Om je de beste winkelervaring te kunnen bieden maken wij gebruik van cookies
-->